Styrer, råd og utvalg ved UiB

Studentparlamentet velger studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen.

Normalt skal alle disse plassene fylles på Studentparlamentets konstituerende møte i mai. Det er de innvalgte medlemmene i Studentparlamentet som velger, men man trenger kun være UiB-student for å kunne stille til valg.

For de fleste valgene praktiseres det kjønnskvotering, i henhold til § 14 i UiBs valgreglement, og § 28 i likestillings- og diskrimineringsloven.

Sentrale utvalg

De sentrale utvalgene fungerer som rådgivende, innstillende og utøvende organ for Universitetsstyret.

Andre utvalg

Andre utvalg er utvalg som jobber etter et gitt mandat, men ikke har innstillingsmyndighet overfor universitetsstyret.

Styringsgrupper

Styringsgrupper jobber etter et gitt mandat, men har ikke innstillingsmyndighet overfor universitetsstyret.

Råd

Rådene har et gitt mandat, og er rådgivende organ overfor ledelsen på Universitetet i Bergen eller andre relevante seksjoner.

Styrer

Styrer ved UiB har egen myndighet over sin virksomhet, og beslutningsmyndighet overfor egen organisasjon.