Studentpolitisk plattform

Vedtatt av SP 23-24/08, 24. april 2024

Studentpolitisk plattform er et dokument som inneholder all politikk som
Studentparlamentet mener noe om.

1. Utdanning

En god utdanning er selve kjernen i et godt studieløp. At studenter skal få faglig kompetanse, trygg tilrettelegging, og god veiledning i studietiden sørger for at studentene sitter igjen som kompetente og verdifulle borgere etter at studiene er gjennomført. 

1.1 Opptak til høyere utdanning

 1. Relevante fag bør veie tyngst i karaktersnittet under søking til høyere utdanning. Institusjonene/fakultetene må avgjøre hvilke fag som er mest relevant for et gitt studium.

1.2 Undervisning

 1. Videoopptak skal være tilgjengelig av all passiv undervisning. Unntak må ha spesielt tungtveiende hensyn og årsaker som gjør at opptak ikke lar seg gjøre.
 2. Lydbøker av pensum skal være tilgjengelig for alle studenter.
 3. Pensum skal inkludere et bredt spekter av forfattere og perspektiver for å speile samfunnets mangfold.
 4. Pensum skal være billigere og i større grad gratis.
 5. UiB skal legge til rette for at flere studier har relevante og gode praksistilbud.
 6. Studenter skal få opplæring om bruk av KI, slik at vi kan bruke KI-verktøy på en trygg og fornuftig måte.
 7. UiB skal opprette en serie små emner om temaet klima og bærekraft. KLIMA-emnene skal ta inspirasjon fra DIGI-emnene og være åpne og tverrfaglige emner på enten 2,5 eller 5 studiepoeng.
 8. UiB skal legge til rette for at studenter skal kunne ta fag på tvers av fakultet og institutt.
 9. Det bør opprettes flere tverrfaglige emner som legger opp til tverrfaglige møter og diskusjoner. 

1.3 Eksamen og vurderinger

 1. UiB skal kutte ned antall saleksamener til fordel for andre vurderingsformer som hjemmeeksamen, muntlig eksamen og mappevurdering.
 2. Eksamen skal ikke avholdes:
  • Etter kl.16:00
  • I helgene
  • 19. – 23. desember
  • 18. mai
 3. Det skal være minimum 24 timer mellom avslutning og oppstart av to eksamener i emner som er en del av den ordinære studieplanen ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.
 4. Vedtak om utestengelse for fusk skal kun brukes unntaksvis, og kun i de aller groveste tilfellene. Maksimal periode studenten kan utestenges er ett år.
 5. Studenter skal ikke utestenges i fuskesaker før endelig vedtak er fattet.
 6. Verktøy for plagiatkontroll skal være tilgjengelig for studenter i forkant av, underveis i og i etterkant av alle vurderingssituasjoner.
 7. UiB må ha uniforme retningslinjer for håndtering av fuskesaker for å sikre konsistent og rettferdig behandling på tvers av alle fakulteter. Håndteringen av disse retningslinjene må følges opp sentralt for å sikre lik tolkning og håndtering på alle fakultet.
 8. Universitets- og høyskolesektoren må samkjøre regelverk for fusk og vurdering for å sikre forutsigbarhet.
 9. Gjenbruk av eget arbeid skal ikke straffes. Selve gjenbruket skal ikke påvirke sensuren, arbeidet skal vurderes ut ifra faglig kvalitet.

1.4 Læringsmiljø

 1. Lesesaler skal ha ergonomiske leseplasser, behagelig belysning og støyreduserende tiltak.
 2. Studentombudet må promoteres sterkere slik at alle studenter er kjent med tjenesten.
 3. Døgnåpent bibliotek hele året skal gjenopprettes.
 4. Alle bibliotek skal være åpne frem til kl.23:00.
 5. Alle masterstudenter skal få tilbud om egen fast leseplass.
 6. Flaskefyllingspunkt skal være tilgjengelig i nærheten av alle forelesing-, lesesaler og bibliotek.
 7. UiB sine digitale plattformer skal være brukervennlige og brukertestet på studenter ved UiB.

1.5 Forskning og innovasjon

 1. At studenter kan drive aktiv forskning og innovasjon på siden og som en del av studiet.
 2. Der det er hensiktsmessig skal studenter ha muligheten til å få studiepoeng eller praksisplasser for studentinnovasjon.
 3. Forskere og fagmiljøer bør tilrettelegge for at studenter kan søke på stilling som vitenskapelig assistent i forskningsprosjekt.
 4. For å sikre ulike perspektiver i akademia, er det nødvendig med bred rekruttering av ansatte, og at rekrutteringsprosesser i alle ledd av karriereløpet preges av målsettinger rundt mangfold og kjønnsbalanse.
 5. Forskning skal være fri og uavhengig.
 6. Studenter og ansatte skal få opplæring i akademisk frihet.
 7. Ansatte som ønsker det bør få tilbud om medietrening.

2. Studentlivet

Studenters hverdag er så mye mer enn bare å lese til eksamener  og møte opp på forelesninger. Studentparlamentet engasjerer seg også for at studenter skal ha det best mulig mens de lever studielivet til sitt fulle, ved å bidra til å tilrettelegge for at studenter i alle situasjoner skal få en best mulig studietid.

2.1 Studentfrivillighet og -demokrati

 1. UiB skal styrke studentengasjementet på faglig vis gjennom å innføre et studenttillitsvalgtemne.
 2. UiB skal legge til rette for studentdemokrati og -frivillighet ved å ha studentenes time én gang i uken. Dette skal være et tidsrom der alle studenter på hele UiB har undervisningsfri.
 3. Alle fagutvalg/linjeforeninger skal ha tilgang til et “klubblokale”. Lokala skal være definert som klubblokaler og ikke som lesesaler disponert av foreningen.
 4. Fakultetene må selv bestemme retningslinjene for åpningstider av klubblokalene. Fakultetene skal ha mulighet til å gi unntak fra retningslinjer for åpningstider.

2.2 Samferdsel og mobilitet 

 1. Månedskort for studenter skal likestilles med ungdomsbilletten.
 2. Det bør være flere bysykler og bysykkel-parkeringer på campus og der studentene bor.
 3. Sykkelparkeringer, garderober og tørkerom må synliggjøres for studentene.
 4. Overgangsfelt skal etableres i utvalgte veikryss på Nygårdshøyden der dette mangler.
 5. Alle gater på nygårdshøyden skal være universelt utformet.
 6. Det skal innføres et nasjonalt månedskort som skal dekke alle grønne transportmuligheter for studenter (buss, tog og annen bærekraftig kollektivtransport) i hele Norge.

2.3 Bolig

 1. Bergen kommune skal aktivt arbeide for at det bygges flere studentboliger, gjennom blant annet å sikre raske og gode planprosesser.
 2. Dekningsgraden for studentboliger i Bergen skal være minimum 30%.
 3. Tilskuddssatsen til studentboliger skal fastsettes til 40%.
 4. Det skal gis tilskudd til oppgradering av studentboliger.

2.4 Helse

 1. Gratis sanitetsprodukter skal være tilgjengelig på alle fakultet.
 2. Det skal være enkelt for studenter å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner.
 3. Aldersgrensen for studenter på helsestasjonen må fjernes.
 4. Sammen må få lov til å ha egne fastleger for studenter slik som Samskipnaden i Oslo

2.5 Studentøkonomi

 1. Studenter som melder flytting til Bergen skal få et “kulturkort”, det skal være et gavekort som kan brukes ved alle Bergens kulturinstitusjoner. På sikt burde denne ordningen utvides til alle studenter som studerer i Bergen kommune.
 2. Studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G).
 3. Studiestøtten skal økes til 1,5 G.
 4. Studentrabatter skal ikke ha aldersgrense.

3. Institusjon og samfunn

Studenter er ikke bare navlebeskuende egoister som kun bryr seg om sin egen studietid, tvert imot er studenter også sterkt engasjert i samfunnet vi lever vi, og har meninger også om det som skjer utenfor studiesfæren.

3.1 Universitetet i Bergen

 1. UiB skal være klimanøytralt innen 2030.
 2. UiB skal vektlegge klima tyngre enn økonomi når ansatte er på reise.
 3. UiB skal fremheve arrangement og tiltak om bærekraft.
 4. UiB skal synliggjøre grønne initiativ som Erasmusbussen, “grønn master” og klimafondet.
 5. UiB skal bygge ut flere grønne områder og være arealpositive.
 6. Miljøstasjoner skal opprettes, synliggjøres og standardiseres på alle bygg.

3.2 Nasjonalt

 1. Skolepenger for studenter utenfor EU/EØS skal avskaffes.
 2. SP-UiB skal være en tydelig og aktiv stemme i alle nettverk og organisasjoner der vi er medlem.
 3. Det bør utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet, denne skal legges frem for Stortinget så raskt som mulig. Det skal ikke gis ytterligere tillatelser for leting, utvinning, eller anlegg og drift inntil en slik strategi er ferdigstilt.

3.3 Internasjonalt samarbeid og solidaritet

 1. SP-UiB skal arbeide for større studentmedvirkning i CHARM
 2. SP-UiB skal arbeide for å øke studentenes kjennskap til SAIH sitt arbeid
 3. Studenter ved institusjoner UiB samarbeider med, skal ikke utnyttes til krigføring som er i strid med folkeretten.
 4. UiB skal avslutte utvekslingsavtaler med institusjonar som bidrar til krigføring som er i strid med folkeretten.