Ressurser

SP-UiB fondet

Studentparlamentets fond for fremme av studentengasjement av politisk karakter (SP-UiB Fondet) ble stiftet av Studentparlamentet i 2011, med bakgrunn i et ønske om å støtte aktivt opp om studentinitiativ som bidrar til et aktivt demokrati. Innenfor begrensningene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter vil alle initiativer som kan vekke innsikt, debatt og engasjement kunne søke om støtte. Det kan være en enkeltsak, et aktuelt tema eller spørsmål, en ideologisk retning, forankret lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Både enkeltpersoner, uregistrerte og registrerte grupper kan søke. Fondet har en egenkapital på i overkant av en million norske kroner.

Fondet har to årlige søknadsfrister, 15. februar og 15. september.

Mer informasjon om søknadskriterier og fondstyrets prioritering av søknader finner du i søknadsskjemaet.

Fondet er tilgjengelig for spørsmål på epost: fondet@spuib.no

Prosjektmidler NSO

Alle studentdemokratiske organer tilknyttet Studentparlamentet, det vil si alle student- og fagutvalg, har anledning til å søke prosjektmidler fra NSOs frifond. Dette må skje gjennom Arbeidsutvalget (au@spuib.no). Midlene skal gå til organiserte aktiviteter relatert til studentpolitisk arbeid. Målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for- og engasjementet innen studentpolitikk.

I tillegg til frifond har NSO fire interne fond det kan søkes om prosjektstøtte fra:

 • Fond for kampanjer og aksjoner
 • Fond for seminarer og konferanser
 • Fond for internasjonale erfaringsmidler
 • Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid.

Mer om NSOs fond og hvordan man søker kan en lese fra deres nettsider.

Kulturstyret

Representerer du en studentorganisasjon som ikke er knyttet til studentdemokratiet? Fortvil ikke. Kulturstyret bevilger årlig om lag en million kronter til studentkulturen i Bergen. Hos dem kan du søke om både driftstøtte, tidsskriftsstøtte og prosjektstøtte. Søknadsfrist er 15. februar. Som kompetanseorgan arrangerer Kulturstyret også jevnlige kurs, og kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner.

Mer informasjon finnes her.

Ugleredet

Nettside laget av UiB-student for å samle alle UiB-tjenestene på ett sted.

“Dekker alle dine behov som UiB-student… bortsett fra kaffe”

Studentbergen.no

Dette er en portal som gir studenter i Bergen informasjon om eventer, konserter, treningstilbud og andre studentorganisasjoner og tilbud som er tilgjengelig for studentene.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Har du vært utsatt for kriminalitet? Vold, trusler, seksuelle overgrep, mishandling eller andre kriminelle forhold? Dette kan oppleves som svært alvorlig og personlig belastende. Støttesenter for kriminalitetsutsatte er der for å hjelpe. De kan gi deg informasjon, veiledning og støtte i en vanskelig fase i livet. Støttesenter for kriminalitetsutsatte er et offentlig og landsdekkende tilbud.

De kan hjelpe med informasjon om rettsprosessen, støtte deg som vitne under en rettssak, søke voldsoffererstatning og veiledning rundt anmeldelse. De støtter deg fra anmeldelse, gjennom hele saken og til saken er avgjort.

Du finner støttesenteret i Bergen på 40446517 eller stottesenter.vest@politiet.no
eller her.

Kurstilbud

Sammen Råd og Karriere

Sammen råd og karriere har kurs i eksamensmestring, mindfulness og mange andre temaer som man kan finne på deres nettsider.

Hos Sammen Råd og Karriere kan man også få en samtalepartner på dagen, og karriereveiledning.

Andre kurs

Studentorganisasjoner kan også bestille kurs som regnskap for studentorganisasjoner og ledelseskurs. Økonomiformidlingen og Jussformidlingen er studentdrevne og fokuserer på økonomisk og juridisk hjelp for studenter.

Studentombud

Studentombudet skal påse at sakene får en korrekt og forsvarlig behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Ombudet har taushetsplikt, og det er uforpliktende å ta kontakt.

Studentombudet kan hjelpe deg dersom du ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold ved UiB. Eksempler på dette kan være:

 • Diskriminering, trakassering eller mobbing
 • Forhold som er i strid med lover og regler (herunder korrupsjon og andre økonomiske misligheter)
 • Forhold som strider mot hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt
 • Forhold der det er svikt i sikkerhetsrutiner, eller ved feil og mangler som kan medføre fare for liv og helse
 • Uforsvarlig saksbehandling

Alle varsler blir behandlet konfidensielt, og Studentombudet ivaretar din anonymitet der du ønsker å varsle anonymt.

Si Fra!

Si fra er UiBs System for studenter til å melde fra om saker som skjer på universitetet. Dette kan være alt fra svært alvorlige saker om læringsmiljø, mobbing, seksuell trakassering eller positive saker som hvor fantastisk foreleseren din er. Si Ifra systemet er gradert i tre kategorier; Rødt – svært alvorlig, Gult – seriøst, Grønt – positivt.

Helse

Samskipnaden tilbyr tannlege, psykolog og leger gjennom deres portal.

Helsestasjon for studenter

Helsestasjonen holder til på Engen og har fokus på seksuell helse.

Tannlege

Sammen Tannlege hjelper studenter med tannhelserelaterte problemer.

Psykolog

Sammen Studentenes Psykiske Helsetjeneste hjelper studenter med ulike psykiske plager.

Mat, trening, bolig og bøker

Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet, tilbyr en rekke tjenester for studenter ved Studentsenteret.

Ukesmenyen hos Sammen Mat & Drikke.

Åpningstider for treningssenter og svømmehall, og booking av gruppetimer hos Sammen Trening.

Informasjonsskranken hos Sammen Bolig bistår studenter som bor i Samskipnadens studentboliger.

Akademika ved Studentsenteret selger pensumlitteratur og det du trenger til studiene.

Book standplass

Registrerte studentorganisasjoner hos Kulturstyret kan booke standplass ved Studentsenteret. Andre studentorganisasjoner kan etter søknad bli gitt tillatelse.

Kommersielle aktører har ikke anledning til å søke om tillatelse. Salg, pengeinnsamling eller profilering av kommersielle aktører/produkter tillates ikke.

Oppgi følgende informasjon:

 • Ønsket dato og tidsrom
 • Navn på organisasjon
 • Formål
 • Navn og kontaktinformasjon til ansvarsperson
 • Eventuelt antall bord/stoler dere ønsker levert fra UiBs lager

Book stand ved Studentsenteret ved å sende e-post til standbooking@spuib.no

Standreglement ved Universitetet i Bergen

Book møterom

Studentparlamentet disponerer to møterom. Møterom 210: Midtrommet disponeres alle dager, mens Det Internasjonale Rommet disponeres etter klokken 16:00 på hverdager, samt i helger. Det Internasjonale Rommet disponeres av UiBs Internasjonale Senter i kontortid 8-16 på hverdager.

Registrerte studentorganisasjoner hos Kulturstyret, organisasjoner med tilknytning til Studentparlamentet, samt Studentsamskipnaden på Vestlandet, kan booke møterommene ved Studentsenteret.

Sjekk kalenderen for møterom her.

Oppgi følgende informasjon:

 • Ønsket dato og tidsrom
 • Ønsket møterom
 • Navn på organisasjon
 • Formål
 • Navn på ansvarsperson, som trenger korttilgang
 • Kortnummer på UiB-studentkort
 • Studenter ved andre institusjoner kan be om å få låne gjestekort.

Book møterom ved Studentsenteret ved å sende e-post til rombooking@spuib.no.

Book seminarrom og «Egget»

Seminarrom A-E, samt «Egget», kan bookes hos Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen. Rommene brukes som undervisningsrom, men kan disponeres av registrerte studentorganisasjoner utenfor undervisningstid. Rommene kan ikke bookes før undervisningsplan for semesteret er lagt inn.

Romkalender og rombestilling.

Plakater og oppslag

Registrerte studentorganisasjoner hos Kulturstyret kan henge opp plakater ved Studentsenteret.

Andre studentorganisasjoner kan henge opp plakater. Oppslag om salg av brukte bøker, boligformidling, jobbformidling og lignende tillates. Plakater av kulturell interesse, som konserter, teaterforestillinger og lignende tillates.

Andre kommersielle formål tillates ikke.

Plakatreglement ved Universitetet i Bergen.