Studentparlamentet

Prinsipprogram 2023-2026

Vedtatt av SP 22-23/08, mandag 24. april 2023

Prinsipprogrammet er det øverste styrende dokumentet for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Dokumentet sier noe om de overordnede prinsippene som er ufravikelige, og som skal gjennomsyre alle aspekter av organisasjonen.

1. Innledning

Studentparlamentet ved Universitet i Bergen (SPUiB) er UiB- studenters øverste demokratiske talerør. Parlamentet har ansvar for å fremføre studentsaker overfor Universitetet. Parlamentet består av representantar og lister med forslags-, tale- og stemmerett, og alle studentar ved Universitet i  Bergen (UiB) har forslags- og talerett. Studentparlamentets representanter er valgt gjennom frie og uavhengige valg. Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er det øverste demokratiske organ for studentpolitisk påvirkning og ivaretakelse av studentenes interesser opp mot styret ved UiB. SPUIB vil arbeide for at universitetet skal være en institusjon som tar vare på nåværende og fremtidige generasjoner. For å oppnå dette er det sentralt at studentenes stemme blir hørt, og at universitetet skal jobbe opp mot FNs bærekraftsmål.

2. Studentdemokrati

Studentparlamentet er studentdemokratiets øverste organ ved UiB. Vi skal være synlige for studentene vi har fått tilliten til å representere, og bistå  studenttillitsvalgte på fakultets-, institutt- og universitetsnivå. Vi skal sørge for å berike og styrke mangfoldet i studentdemokratiet vårt. Ved Universitetet i  Bergen skal studenter være representert i alle sentrale utvalg, samt andre utvalg som vil ha en påvirkning for studenters hverdag. Studentparlamentet  skal diskutere og bry seg om saker som er relevante for studentene.

3. Forskning og utdanning

UiB er et forskningsbasert breddeuniversitet. Kompetansen du som student skal bygge opp, skal alltid være basert på forskning. Studentparlamentet skal jobbe for at UiB opprettholder sitt særskilte ansvar for å sikre at studenter blir opplært i sitt fagfelt, og bli dannet til å tenke kritisk over sin egen kunnskap og verden rundt seg. Studentparlamentet mener at gratisprinsippet skal bestå for alle studenter.

4. Læringsmiljø

Læringsmiljøet ved UiB skal legge til rette for at alle studenter skal kunne utvikle seg, og oppnå ønsket og forventet læringsutbytte. Læringsmiljøet ved UiB skal være universelt utformet, som vil innebære at universitet er tilgjengelig for alle og at det raskt tilpasser seg studenters ulike behov. Studentparlamentets ansvar er å sørge for at arbeidet med universell utformet blir fulgt opp. UiB skal være et inkluderende universitet som tilrettelegger for at våre studenter kan gjennomføre studier i gode og trygge omgivelser. Vi skal jobbe for at læringsmiljøet i det store og små forbedres, slik at studentene kan delta aktivt i sin studiehverdag. Læringsmiljøet ved UiB skal fremme god psykisk helse.

5. Klima, miljø og bærekraft

Klimakrisen er en av de største utfordringene samfunnet står overfor. UiB har et særskilt ansvar for å formidle og forske på bærekraft, og jobbe for å omstille seg selv til å bli et bærekraftig og klimanøytralt universitet innen 2030. Parlamentet skal jobbe aktivt for å finne tiltak for å gjøre campus mer grønt.

Hensyn til miljø og bærekraft skal vektlegges i beslutninger som Studentparlamentet tar. 

Vi har en levende bycampus og vil fortsette å utvikle dette ved at Nygårdshøyden skal være bilfritt.

6. Nasjonalt samarbeid

Studentparlamentet er forpliktet til å representere studentene ved UiB i samarbeid med andre organisasjoner, for å videreutvikle lokal og nasjonal studentpolitikk. Studentparlamentet ønsker en tydelig stemme i opprettelsen av samarbeidsavtaler mellom UIB og eksterne organisasjoner av interesse for studenter.

7. Internasjonalt samarbeid og internasjonalisering

For å løse dagens utfordringer rundt klimakrisen og for å oppnå FNs bærekraftsmål kreves det samarbeid på tvers av landegrensene og i internasjonale organisasjoner. Høyere utdanningsinstitusjoner og akademisk samarbeid over landegrenser spiller en avgjørende rolle for å løse de utfordringene. Derfor er det et viktig prinsipp at Studentparlamentet ved Universitet i Bergen skal søke samarbeid på tvers av landegrenser og bidra til mer internasjonalisering ved Universitet i Bergen.

8. Mangfold, inkludering og likestilling

Studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen skal aldri oppleve diskriminering. Studentparlamentet skal, sammen med Universitetet i Bergen, arbeide for en aktiv inkluderingspolitikk. Alle skal føle seg trygge på campus og universitetet skal være en trygg plass å studere. Studentparlamentet skal være et inkluderende, trygt og mangfoldig parlament for alle studenter.