Styret ved Universitetet i Bergen

Universitetsstyret er det øverste organet ved Universitetet i Bergen, jf. uhl § 9-1.

Universitetsstyret vedtar strategier for utdanning, forskning og annen faglig virksomhet ved universitetet, og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet.

Styret har ansvar for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, samt de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Universitetsstyret har også ansvar for universitetets økonomiske ressurser, eiendom og interne organisering.

Universitetsdirektøren er sekretær for universitetsstyret og Sekretariat for universitetsledelsen er sekretariat for styret.

Studentene i Universitetsstyret

Studentene i styret velges i direkte personvalg hver vår, med alle semesterregistrerte studenter ved UiB som valgkrets og potensielle kandidater. Studentenes oppgave er særlig å gi uttrykk for studentenes syn i saker som er forelagt Universitetsstyret og sørge for at studentenes interesser blir tilstrekkelig ivaretatt, men likevel se dette i sammenheng med universitetet som helhet. Studentparlamentet har ingen myndighet over studentrepresentantene i Universitetsstyret, men de er avhengig av et godt samarbeid med studentdemokratiet for å få gjennomført saker av viktighet for studentene.

Studentene i Universitetsstyret er honorerte.

Om du ønsker å kontakte studentene i Universitetsstyret kan du sende dem en e-post på post@kollstud.uib.no

 • Faste representanter

  • Ida Steinsland Lutro
  • Victor Botnevik
 • Personlige vara for kvinne

  1. Sigrid Vorland
  2. Elisabeth Huseby
 • Personlige vara for mann

  1. Jens Håkon Slettemark Birkeland
  2. Alexander Bouaoud-Dale