Studentparlamentet

Arbeidsprogram 2023-2024

Vedtatt av SP 23-24/02, onsdag 6. september 2023

Brevissimum semper

Arbeidsprogrammet inneholder spesifikke punkter med mål om hva Studentparlamentets øverste organ, Arbeidsutvalget, skal jobbe med i inneværende periode. Programmet tar utgangspunkt i prinsippene i Studentparlamentets prinsipprogram.

Bærekraft

UiB har vedtatt at universitetet skal være klimanøytralt innen 2030. Studentparlamentet skal jobbe for at dette overholdes ved å jobbe for og fremme grønne tiltak og initiativer. Som student og ansatt ved UiB skal det være lett å leve miljøvennlig ved at det blir tilrettelagt for grønne valg.

Studentparlamentet skal jobbe for:

 • At UiB i større grad fremhever arrangementer og tiltak om bærekraft. Samt synliggjøring av grønne initiativ som Erasmusbussen, “grønn master” og Klimafondet.
 • At UiB vektlegger klima tyngre enn økonomi når ansatte er på reise.
 • At miljøstasjoner på alle bygg opprettes, synliggjøres og standardiseres.
 • Å sørge for at alle fakultet har tilgang til sykkelparkeringer og at studentene er godt informert om det.
 • Flere bysykler og bysykkel-parkeringer på campus og i områder der studentene bor.
 • At UiB skal bygge ut flere grønne områder og være arealpositive.

Læringsmiljø

Et godt læringsmiljø er viktig i studiehverdagen og sentral for studiekvalitet. Det er viktig at alle dimensjonene av læringsmiljøet blir ivaretatt i alle pågående og nye prosesser. Vi skal kontinuerlig arbeide med å finne gode løsninger på de utfordringene studentene møter i hverdagen sin.

Studentparlamentet skal jobbe for:

 • At studentombudstjenesten utvides med flere årsverk, for å sørge for bedre synlighet og sterkere rettssikkerhet for studentene.
 • Å gjenopprette tilbudet for et døgnåpent bibliotek med mål om utvidelse til flere av universitetsbibliotekene, og utvide åpningstider så alle bibliotek er åpent frem til 23.00.
 • At alle masterstudenter skal få tilbud om egen lesesalplass.
 • Å utvide ordningen med gratis sanitetsprodukter til å gjelde alle fakultet.
 • At alle fakultet har vanndispensere.
 • At UiB sine digitale plattformer er brukervennlige.

Utdanning og forskning

UiB skal ikke bare utdanne, men også danne, fremtidens kunnskapssamfunn. Studentparlamentet skal jobbe for at UiB legger bedre til rette for studentdeltakelse i forskning og innovasjon, samtidig som man opprettholder høy kvalitet i undervisningen. UiB må ta i bruk fleksible og relevante vurderingsformer for å sikre en rettferdig og kunnskapsbasert vurdering.

Studentparlamentet skal jobbe for:

 • At UiB gjør opptak av forelesninger og lydbøker tilgjengelig for alle studenter.
 • At UiB skal styrke studentengasjementet på faglig vis gjennom å videreføre arbeidet for et studenttillitsvalgtsemne.
 • At UiB legger bedre til rette for at flere studier har relevante og gode praksistilbud.
 • At studenter kan drive aktiv forskning og innovasjon på siden og som en del av studiet. Dette skal gjøres ved å synliggjøre studentinnovasjon. Der det er hensiktsmessig skal studenter ha muligheten til å få studiepoeng eller praksisplasser for studentinnovasjon.
 • At UiB kutter ned antall saleksamen, samt avstår fra å gjennomføre saleksamen med oppstart etter 15.00 eller i helger.
 • At UiB skal ta i bruk mulighetene som finnes med kunstig intelligens. Studentene trenger opplæring på tematikken slik at vi kan ta nytte av verktøyene på en trygg og fornuftig måte.
 • At UiB i større grad skal jobbe for billigere og mer gratis pensum.

Studentdemokrati

Ved å være en synlig aktør skal Studentparlamentet ved UiB jobbe for å styrke universitetsdemokratiet. Studentparlamentet skal gjennomgå organisasjonsstrukturen og utarbeide et forslag til ny struktur. Innad i en omstruktureringen inngår blant annet mulighetene for å ha en studentpolitisk plattform og valgkomite for valg av arbeidsutvalg.

Studentparlamentet skal jobbe for:

 • En gjennomgang av organisasjonsstruktur som ser på politiske og organisatoriske dokument. Det skal utarbeides et forslag til en omstrukturering med et tydelig dokumenthierarki.
 • Fortsette og styrke arbeidet med Trygg organisasjon.
 • At UiB legger til rette for studentdemokrati og studentfrivillighet ved å ha studentens time en gang i uka.
 • Å være en tydelig stemme i media for å fronte studentpolitiske saker.
 • Å utarbeide en egen kommunikasjonsstrategi.
 • At UiB oppretter egen SoMe-kanal for intern kommunikasjon for nåværende studenter.

Ekstern politikk

Studentparlamentet ved UiB skal være en tydelig stemme i lokal, nasjonal og internasjonal politikk. I prosesser lokalt i Bergen kommune skal Studentparlamentet komme med høringssvar der det er hensiktsmessig. I UiBs Universitetsallianse skal Studentparlamentet gå i bresjen for at studentene alltid blir hørt og tas hensyn til.

Studentparlamentet skal jobbe for:

 • Å være en tydelig og aktiv stemme i UiB universitetsallianse CHARM sitt studentdemokrati.
 • At det bygges flere studentboliger i Bergen kommune.
 • At studiestøtten skal knyttes til grunnbeløp i folketrygden (G), og økes til 1,5 G.
 • At regjeringen reverserer innføringen av skolepenger for utenlandsstudenter.
 • At månedskort for studenter likestilles med ungdomsbillett ved å jobbe opp mot Vestland fylkeskommune.