Studentparlamentet

Arbeidsprogram 2022-2023

Vedtatt av SP 22-23/02, mandag 5. september 2022

Arbeidsprogrammet inneholder spesifikke punkter med mål om hva Studentparlamentets øverste organ, Arbeidsutvalget, skal jobbe med i inneværende periode. Programmet tar utgangspunkt i prinsippene i Studentparlamentets prinsipprogram.

1 Utdanning og forskning

UiB er et forskningsbasert breddeuniversitet. Kompetansen du som student skal bygge opp, skal alltid være basert på forskning. Som dannelsesinstitusjon har UiB et særskilt ansvar for å sikre at studenter blir opplært i sitt fagfelt, og bli dannet til å tenke kritisk over sin egen kunnskap og verden rundt seg.

1.1 Utdanning og dannelse

 • Forbedre og utvikle dagens tilbud av arbeidslivsportal for studenter
 • Gjenopprette arbeidet med opprettelse av emne for studenttillitsvalgte
 • Arbeide for at UiB halverer gjennomføring av skoleeksamener til 2025
 • Arbeide for en evaluering av de digitale løsningene som har blitt brukt under korona-pandemien og videreføre de som har fungert
 • Følge opp vurderingen av digital undervisningsutøvelse og digitale læringsverktøy
 • Arbeide for opprettelse av flere tverrfaglige emner og studier, også på tvers av fakulteter
 • Sørge for en mer tilgjengelig oversikt over dagens praksisordninger
 • Arbeide for at det ikke avvikles skoleeksamen etter klokken 17:00
 • Forbedre masteroppgaver ved flere eksterne og tverrfaglig satsninger
 • Arbeide for en høyere grad av kvalitetssikring av undervisningen ved universitetet
 • Forbedre UiB sine nettsider om åpne emner
 • Legge til rette for engelskspråklige seminargrupper i fag der det er hensiktsmessig
 • Arbeide for flere tverrfaglige åpne emner om bærekraft og klima
 • Arbeide for at innføringsemner skal ha pensum på norsk, så langt det lar seg gjøre
 • Jobbe for at flere studier kan ta i bruk blokkemner
 • Arbeide for automatisk skriftlig begrunnelse på eksamen
 • Arbeide for å opprette flere bachelorstudier på engelsk
 • Arbeide aktivt for at gratisprinsippet for internasjonale studenter skal opprettholdes
 • Seminarledere skal få bedre opplæring, og bedre oppfølging mellom emneansvarlig og seminarleder
 • Opprette et kollokvietilbud for alle studenter
 • Undervisere skal ha forskningsbasert pedagogisk kunnskap og bruke dette aktivt i undervisning

1.2 Forskning og innovasjon

 • Være en tydelig stemme for økte midler til forskning
 • Opprette et samlingspunkt for studenter som vurderer en doktorgrad
 • Opprette et samarbeid med stipendiat-foreningen UiB Doc
 • Arbeide for en vurdering av hvordan UiB implementerer relevant forskning i undervisning
 • Fortsette å fremme arbeidet med Scholars at Risk og Students at Risk
 • Være en aktiv studentstemme i arbeidet med UiB Framtid
 • UiB skal utvide forskning på kjernekraft
 • Aktivt kjempe for strengere krav rundt grønn omstilling i samarbeidsavtaler med selskaper i energisektoren
 • Øke antallet praksisplasser som blir tilbudt ved universitetet
 • UiB bør etablere en ordning for at studenter som ønsker å publisere akademisk, skal kunne få faglig støtte til dette
 • UiB skal jobbe for at Innovasjonshub skal fornyes
 • Det skal opprettes flere åpne innovasjonsemner for alle UiB-studenter
 • Arbeide for å øke forskning på klima, miljø og bærekraft

2 Læringsmiljø

Læringsmiljøet ved UiB skal være universelt utformet. Studentparlamentets ansvar er å sørge for at arbeidet med universell utformet blir følget opp. UiB skal være et inkluderende universitet som tilrettelegger for at våre studenter kan gjennomføre studier i gode og trygge omgivelser. Vi skal jobbe for at læringsmiljøet i det store og små forbedres, slik at studentene kan delta aktivt i sin studiehverdag.

2.1 Fysisk og psykososialt læringsmiljø

 • Utvikle en årlig evaluering av studentenes opplevelse av læringsmiljøet. Evalueringen skal være konkret rettet mot hvert fakultet og resultatet skal være tilgjengelig for alle studenter
 • Forelesningssaler og leseplasser skal ha gode arbeidsplasser med plass til studentenes utstyr og stikkontakt lett tilgjengelig
 • Alle lesesaler og biblioteker skal være døgnåpne
 • Alle toaletter på campus skal ha gratis sanitetsprodukter tilgjengelig
 • Jobbe for en panteordning på pensumslitteratur, spesielt med fokus på innføringsemner og førsteårsemner som ex.phil.
 • Arbeide for flere arbeidsplasser for studenter, spesifikt stille arbeidsplasser
 • Opprette sosiale soner rundt på fakultetene og campus, i form av både sitteplasser og aktiviteter slik som bordtennis, sjakk spill ol.
 • Utvikle garderobemuligheter med dusj og tørkerom for studenter og ansatte
 • Alle toalett på UiB sine bygg skal være kjønnsnøytrale
 • Jobbe for at studenter skal ha korttilgang på alle fakultet hele døgnet
 • Det skal være synlige vanndispensere på alle fakultet
 • Det skal opprettes hvilerom på alle fakulteter
 • Alle masterstudenter må ha tilgang til egen fast leseplass med tilfredsstillende HMS-standard gjennom hele masterstudiet
 • Synliggjøre og forbedre resirkuleringsstasjonene på campus
 • UiB skal jobbe for attraktive lese- og møtearealer ved økt fargebruk på campus
 • Øke tilgang på hjelpemiddel for skrive- og lesevansker
 • UiB Universell blir sterkere forankret på universitetet
 • UiB må sørge for godt inneklima på alle sine undervisningslokaler og leseplasser. Dette skal kvalitetssikres gjennom en undersøkelse av inneklimaet og offentliggjøring av undersøkelsen
 • Utvikle sentrale retningslinjer på antall timer som skal inngås i mentorordningen
 • UiB skal ha en egen plattform for varslingssaker for fadder- og mentorordning

2.2 Digitalt læringsmiljø

 • Det skal bli gjort opptak av alle forelesninger, som skal være lett tilgjengelig hele semesteret
 • Opprette egen stillingsinstruks for studenter i arbeid på UiB
 • Arbeide for en ny og oppgradert versjon av Mitt UiB
 • Utvikle UiB treet og tilby til alle studenter i form av en app
 • Kartlegging av digitale hindringer for studenter som har endret juridisk kjønn
 • Lydbøker av pensum
 • Etterstrebe at PowerPoint blir lagt ut før forelesning

3 Bærekraft

Klimakrisen er en av de største utfordringene samfunnet står overfor. UiB har et særskilt ansvar for å formidle og forske på bærekraft, og jobbe for å omstille seg selv til å bli et bærekraftig universitet frem til 2030. Studentparlamentet skal trekke universitetet i en bærekraftig retning ved å stille
strengere krav for den grønne omstillingen på UiB. Vi skal være påkoblet de viktige beslutningene rundt den grønne omstillingen, for å gjøre det enklere for studenter og ansatte å velge grønt.

3.1 Grønne initiativ

 • Arbeide for at UiB tilrettelegger for redusert reisevirksomhet, samt reisealternativer med lavere utslipp
 • UiB skal utrede samarbeidsavtale med VY for lavere priser på jobbreiser for universitetsansatte
 • UiB skal betale mellomlegget når tog er dyrere enn fly
 • Fremme bærekraftig utviklingsarbeid gjennom aktiv deltagelse i konferanser om klima, miljø og bærekraft
 • Opprette en gjenbruksordning slik at møbler som blir igjen når studenter flytter ikke blir kastet, men gitt vekk
 • Alle Studentparlamentets møter skal bare ha vegetarmat
 • Sørge for at Studentparlamentets arrangementer skal ha vegetarmat som standard
 • Fortsette å jobbe for at UiB skal ha vegetarmat som standard for arrangementer og møtevirksomheter
 • Promotere grønne initiativ på Studentparlamentets sine sosiale mediekanaler
 • Jobbe for at Erasmus-busstilbudet utvides
 • Utrede samarbeidsavtalen med Equinor

3.2 Grønt campus

 • Arbeide for å gjøre Nygårdshøyden bilfritt, med mål om å skape grønne arealer
 • Kartlegge dagens sykkeltilbud på campus
 • Arbeide for flere sikre sykkelparkeringer med låsemuligheter, tak og sykkelpumper med trykkluft på UiBs arealer
 • Arbeide for at UiB og Miljøløftet oppretter et gratis tilbud for sykkelverksted en gang i semesteret
 • Arbeide tett opp mot eiendomsavdelingen for å sikre at bygging og oppussing skjer innenfor bærekraftige rammer
 • Arbeide for at campusbussen og UiBs firmabiler blir helelektrisk til 2025
 • Øke utbyggingen av solcellepanel på UiB

4 Studentdemokrati

Studentparlamentet er studentdemokratiets øverste organ ved UiB. Vi skal være synlige for studentene vi har fått tilliten til å representere, og bistå studenttillitsvalgte på fakultets- og instituttnivå. Vi skal sørge for å berike og styrke mangfoldet i studentdemokratiet vårt.

4.1 Promotering

 • Opprette egen side for UiBs studentdemokrati på UiBs nettsider
 • Tydeliggjøre UiB-ansatte sine kompetanseområder på UiBs nettsider
 • UiB skal bruke klarspråk på sine nettsider
 • Studentparlamentet skal bruke klarspråk i sin kommunikasjon
 • Utarbeide en mediestrategi for å øke synlighet for Studentparlamentets virke
 • Forbedre den digitale postkassen der studenter kan lobbyere inn til Studentparlamentet
 • Bruke e-post og Mitt UiB aktivt og informere studentene om gjennomslag som er viktige for dem
 • Innføre studentdemokrati i alle innføringsemner ved UiB
 • Gi opplæring i studentdemokrati for foreleser sitt universitetspedagogikk emne
 • Oversette flere dokumenter til engelsk der det er hensiktsmessig, og inkludere mer informasjon på engelsk i parlamentets offentlige kanaler
 • Lage en promoteringsvideo av studentparlamentet ved UiB

4.2 Mangfold

 • Arbeide for en kartlegging av digitale hindringer for studenter som har endret juridisk kjønn
 • UiB skal kartlegge minoritets studentenes hverdag med mål om økt rekruttering
 • Arbeide for en utredning om kjønnskvoter i profesjonsstudiene ved UiB
 • Arbeide for at internasjonale studenter får delta i mentorordningen
 • Jobbe for økt andel av kvinner og minoriteter på pensum
 • Utarbeide en mangfolds- og minoritetsstrategi for å rekruttere ansatte med mangfoldige bakgrunner, både sosiokulturelt og funksjonsvariasjoner

4.3 Studentdemokrati

 • UiB skal opprette et emne tilpasset tillitsvalgte
 • Arbeidsprogrammet til Studentparlamentet skal være tilgjengelig på norsk og engelsk
 • Utarbeide årshjul og vitebøker for kompetansebygging til studenttillitsvalgte i studentdemokratiet
 • Sikre at studentstemmen er representert i alle relevante styrer, råd og utvalg ved UiB, inkludert rektors ledergruppe
 • Opprettholde en tett dialog med listeledere og studentutvalgsrepresentanter gjennom året
 • Holde månedlige studentutvalgsforum og utvide mulighetene for at flere representanter fra Studentutvalgene kan være med
 • Utarbeide en strategi for å nå høyere oppslutning ved studentvalget i 2023
 • Arbeide for at attester for fagutvalgsledere blir standardisert
 • Arbeide for at UiB oppretter en sentral organisasjonskonsulent for studentorganisasjoner ved UiB
 • Studentparlamentet skal ha en plan for sosiale aktiviteter
 • Studentparlamentet skal opprette interne retningslinjer med mål om å bli en trygg organisasjon
 • Utarbeide en langsiktig studentpolitisk strategi sammen med studentdemokratiene i Bergen
 • Danne et standardisert samarbeid med mentorprogrammet for å synliggjøre og øke kunnskap studentparlamentet for alle studenter
 • UiB skal ha en nettside med informasjon om hvordan Studentparlamentet fungerer, og arbeidet som skjer
 • Det skal etableres et universitetsfond for studentorganisasjoner ved UiB
 • Studentparlamentet skal etterstrebe universell utforming i sin kommunikasjon

5 Samarbeid

Studentparlamentet er forpliktet til å representere studentene ved UiB i samarbeid med andre organisasjoner, for å videreutvikle lokal og nasjonal studentpolitikk. Vi skal være en aktiv stemme for internasjonalt solidaritetsarbeid og andre aktuelle saker våre studenter er opptatte av. Studentene på UiB blir ivaretatt ved å ha et aktivt Studentparlament som prioriterer dette arbeidet.

5.1 Velferdstinget Vest

 • Arrangere delegasjonsmøter i forkant av møter i Velferdstinget Vest
 • Være en tydelig stemme i politiske vedtak og prosesser i Velferdstinget Vest
 • Delta i arbeidet knyttet opp mot fylkes- og kommunepolitikk
 • Samarbeide med UiB og Sammen for å synliggjøre deres tjenester til studentene
 • Delegasjonen skal utvikle et politisk program med velferdspolitikk, som skal oppdateres og jobbes med kontinuerlig gjennom året
 • Delegasjonen skal komme med innspill og sikre at UiB studenter er representert i Velferdstinget Vest sitt arbeidsprogram

5.2 Nasjonalt samarbeid

 • Universitetet i Bergen skal gå i bresjen for at studiestøtten økes
 • Arbeide for at flere studentboliger blir bygd i Bergen kommune
 • Arbeide opp mot regjeringen å fortsette med strømstipend
 • Arbeide sammen med UiB for at byggeprosjekter ved UiB blir finansiert gjennom statsbudsjettet
 • Utredning av en nasjonal studentbillett i hele Norge med samarbeid med andre studentdemokratier
 • Arbeide for en nasjonal undersøkelse blant studenter om mobbing og trakassering i Universitets- og høgskolesektoren

5.3 Internasjonalt samarbeid

 • Arbeide for at UiB aktivt inkluderer og validerer utenlandske studenters akademiske grad eller studieløp, der det er hensiktsmessig
 • Fortsette samarbeidet med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
 • Verne og bedre om internasjonale studenters rettigheter
 • UiB skal inn i en ny universitetsallianse