Styrer, råd og utvalg

I henhold til Universitets- og høyskoleloven § 4-4 skal studentene ha minst 20 % representasjon i alle organ ved universitetet som har beslutningsmyndighet. De fleste oppnevninger skjer på Studentparlamentets årlige konstituerende møte. Alle verv beskrevet her har en funksjonstid på ett år, dersom ikke noe annet er spesifisert.

 

Det er en nyttig og lærerik erfaring å være studentrepresentant i et utvalg, råd eller styre. Du får være med å forme hvordan universitetet utvikles, og du får en annen type innsikt enn du typisk opparbeider kun gjennom studier. Som studentrepresentant gir du et veldig viktig bidrag til studentene gjennom å representere de som en aktiv del av demokratiet ved universitetet. Arbeidsgivere ser også verdien av denne typen erfaringer.

 

Det er ikke nødvendig med noen spesiell kompetanse for å være studentrepresentant. Ditt bidrag er først og fremst avhengig av hvor mye du ønsker å engasjere deg. Samtidig står Studentparlamentet og mange andre ressurspersoner på universitetet parat til å bistå deg om du skulle ha behov for det. Hvor krevende vervene er varierer, men stort sett kan du regne med møter fra to ganger i semesteret til én gang i måneden.

 

 

Styrer, råd og utvalg der SP-UiB oppnevner studentrepresentanter

 

Sentrale utvalg

De sentrale utvalgene fungerer som rådgivende, innstillende og utøvende organ for Universitetsstyret.

 

1. Utdanningsutvalget (3 representanter og 3 vara) * §

Utvalget skal være et rådgivende organ i utdanningsstrategiske spørsmål og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved Universitetet.


Utvalget foreslår blant annet fremtidige strategiske satsninger innenfor universitetets samlede utdanningstilbud på bakgrunn av fakultetenes utdanningsmeldinger. Utvalget ledes av viserektor for utdanning og består ellers av pro-/visedekaner for undervisning og tre studentrepresentanter. Utdanningsdirektør er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med viserektor for utdanning, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram forutvalget.

 

2. Forskningsutvalget (3 representanter og 3 vara) * §

Utvalget er et rådgivende organ i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål. Utvalget skal gjennom sin virksomhet arbeide for å sikre best mulige vilkår for universitetsforskningen, med særlig vekt på grunnforskningen. Utvalget har ansvar for å gi Universitetsstyret råd i spørsmål knyttet til forskerutdanning og forskerrekruttering. Avdelingsdirektør for forskningsavdelingen er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med prorektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget. Utvalget består av en leder, syv representanter for de vitenskapelig ansatte, en representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte og tre studenter. 

 

3. Læringsmiljøutvalget (LMU) (6 representanter og 6 vara) * §

Utvalget er opprettet i tråd med Universitets- og høyskolelovens § 4-3 om læringsmiljø. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og skal følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Utvalget skal holdes orientert om
klager universitetet mottar fra studentene vedrørende læringsmiljø, og kan gi uttalelser om disse forholdene. Studentene og universitetet skal ha like mange representanter hver i utvalget. Studieadministrativ avdeling for Seksjon for studiekvalitet er sekretariat for utvalget.


Utvalget velger hvert år leder vekselsvis blant institusjonens og studentenes representanter. 

 

4. Likestillingskomiteen (2 representanter og 2 vara)

Komiteens formål er å fremme reell likestilling ved Universitetet, uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn, politisk syn, organisasjonstilknytning, seksuell orientering, funksjonsevne og alder.


Komiteen skal bistå universitetsadministrasjonen ved utarbeidelse av planer for likestilling og kan motta henvendelser fra og gi råd til personer, grupper eller instanser innenfor universitetet i likestillingsspørsmål. Komiteen har rett til innsyn i alle dokumenter knyttet til tilsettingssaker, og kan uttale seg om likestillingsaspektet i disse. Komiteen kan også uttale seg om likestillingspørsmål knyttet til studieplaner og opprettelsen av nye fag.

Komiteen består av 11 medlemmer, 6 medlemmer fra fakultetene (inklusiv UBB og Museet), 2 melemmer fra Forskerforbundet/Akademikerne/NTL og Parat, 1 medlemmer fra ansatte i gruppe B og 2 studenter. 

 

5. Den sentrale klagenemnd (2 representanter, hver med 2 personlige vara) *

Klagenemnden behandler klager over enkeltvedtak i saker knyttet til blant annet opptak, adgang til eksamen, mistanke om juks, permisjonssøknader, dispensasjons eller fritak, godkjenning av kurs eller praksis og valg ved Universitetet.

Klagenemnda består av totalt fem medlemmer og ledes av en ekstern person med dommerkompetanse. Nemnda har møte ca. en gang per måned.

 

6. Skikkethetsnemnda (2 representanter og ingen vara) *

Skikkethetsnemnda behandler og innstiller i saker knyttet til skikkethetsvurderinger av studenter ved bestemte utdanninger (i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning). Den sentrale klagenemnd er beslutningsorgan i sakene som skikkethetsnemnda innstiller i.

 

7. Arbeidsmiljøutvalget (1 observatør og 1 varaobservatør)

Arbeidsmiljøutvalget er et samarbeidsutvalg for HMS-arbeid som skal tilse at universitetet overholder krav til arbeidsmiljø i henhold til lovverket. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeid, og følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

 

Styrer

 

8. Styret for Universitetsmuseet  (2 representanter og 2 vara) *

Styret for Universitetsmuseet har det overordnede ansvaret for museumsvirksomheten ved Universitet. Styret bestemmer strategiske satsninger for museets virksomhet og følger opp disse. Museet fungerer som en avdeling ved universitetet. Museets virksomhet er innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor museets fagfelt.

Styret består av 9 personer: 2 vitenskapelig ansatte, 1 universitetsekstern, 2 studenter og 4 represanter fra museet. 

 

9. Styret for Universitetsbiblioteket (2 representanter og 2 vara) *

Styret for universitetsbiblioteketet har det øverste ansvaret for utviklingen av universitetets bibliotektjenester. Styret trekker opp hovedlinjene for bibliotekets samlingspolitikk, IT-satsning, personalpolitikk og drift.

 

10. Styret for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) (2 representanter og 2 personlige vara) *

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. Styret har det overordnede ansvaret for driften og utviklingen av senteret.

 

11. Styret for Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) (1 representant og 1 vara)

Styret for Centre for Science of Learning and Technology har det overordnede ansvaret for det tverrfaglige senteret. SLATE sitt mål er å benytte nye teknologier for å bidra til kunnnskap om læring, og gjennom dette skal de styrke skolesystemet og informere politikerne.

 

12. Det sentrale valgstyret (2 representanter og 2 vara)

Valgstyret har ansvar for å organisere valg av rektor og medlemmer til Universitetsstyret, veilede valgstyrene på fakultetene og instituttene, samt behandle eventuelle klager over vedtak fattet av andre valgstyrer.

Oppgavene innebærer blant annet å kunngjøre valgtidspunkt og forslagsfrist, veilede kandidater, forslagsstillere og velgere om reglement, rettigheter og plikter; kunngjøre valg, organisere stemmegivningen, holde oppgjør og publisere resultatet.

 

13. Styringsgruppen for lektorutdanning (2 representanter og 2 vara)

Styringsgruppen for lektorutdanning er et overordnet styre for hele porteføljen av lektorprogram. Styringsgruppen koordinerer arbeidet med studieplaner og undervisning i alle lektorutdanningstilbud ved universitetet. Dette inkluderer blant annet de integrerte masterprogrammene, PPU og master i læring og undervisning.

 

Råd

 

14. Råd for førstesemesterstudier (2 representanter og 2 vara)

Rådet for førstesemesterstudier er et rådgivende organ for Utdanningsutvalget i saker som angår universitetets førstesemesterstudier. Rådet skal være en pådriver for å videreutvikle førstesemesterstudiene som et helhetlig pedagogisk opplegg for alle førstegangsstudenter ved universitetet. Dette inkluderer blant annet examen philosophicum, eventuelle fakultetsprøver og andre forprøver. Viserektor for utdanning leder rådet.

 

15. Innstillingsrådet for studentlegat/Meltzerfondet (1 representant fra hvert fakultet med 1 vara hver) *

Rådet behandler søknader om studentlegat, samt søknader om midler fra Meltzerfondet. På bakgrunn av søknadsbehandlingen foretar rådet innstilling for utdeling av midlene. Studentrepresentantene jobber sammen med en vitenskaplig ansatt ved sine respektive fakultet. Arbeidet skjer i januar/februar.

 

16. Alumnusrådet (1 representant og 1 vara)

En alumnus er en tidligere student eller ansatt ved UiB. Alumnusrådet jobber med alumnusvirksomheten til UiB, mellom annet via webportalen http://alumni.uib.no/. Kontor for samfunnskontakt er sekretretariat for Alumnusrådet.

 

Organer i Studentparlamentet

 

17. Arbeidsutvalget (4 representanter) *

Arbeidsutvalget er Studentparlamentets saksforberedende og utøvende organ. Utvalgets fire medlemmer fungerer som studentenes hovedtillitsvalgte, og jobber fulltid med å fremme studentenes interesser overfor universitetet i tråd med et arbeidsprogram og øvrig politikk vedtatt av Studentparlamentet.


Oppgavene innebærer blant annet møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Utvalget har fast arbeidstid alle hverdager fra 9.00 til 16.00.

 

18. Kontrollkomiteen (3 representanter og 3 vara) *

Kontrollkomiteen skal påse at Studentparlamentet handler i samsvar med vedtatte regler, og kontrollere at Arbeidsutvalget handler i samsvar med Studentparlamentet og Arbeidsutvalgets regelverk og vedtak. Kontrollkomiteen skal også påse at Studentparlamentets økonomiske midler blir brukt i overensstemmelse med Studentparlamentets retningslinjer. Kontrollkomiteen stiller i alle Studentparlamentets møter.

 

19. Studentenes valgstyre (5 representanter og 5 vara) *

Studentenes valgstyre organiserer og gjennomfører valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Valgstyret fastsetter og kunngjør frister for nominasjon, innlevering av lister og lignende i henhold til Studentparlamentets valgreglement, universitetets sentrale valgreglement og i samråd med Det sentrale valgstyret. Valgstyret skal legge til rette for en høyest mulig valgoppslutning.

 

20. Møteledelse (2 medlemmer) *

Møteledelsen leder alle møter i Studentparlamentet. Møteleder har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske. Studentparlamentets organisasjonskonsulent fungerer normalt som protokollfører i møtene.

 

21. Internasjonal komité (5 faste medlemmer og 3 vara) §

Internasjonal komité jobber for å øke SP-UiBs fokus internasjonal aktivitet ved Universitetet i Bergen. Internasjonal komité kan eksempelvis arbeide med planlegging av Internasjonal uke ved UiB, ulike inkluderingstiltak for internasjonale studenter, og internasjonal studentmobilitet.


I tillegg til medlemmene valgt fra Studentparlamentet kommer 1 observatør fra ISU-UiB, 1 observatør fra ESN Bergen og 1 observatør fra SAIH Bergen. Internasjonalt ansvarlig i Arbeidsutvalget forbeholdes en av de faste plassene i komiteen.

  

22. Promoteringskomiteen (6 medlemmer og 3 vara)

Promoteringskomiteen har som oppgave å synliggjøre Studentparlamentet. I samarbeid med arbeidsutvalget gjøres dette gjøres blant annet gjennom å delta på og planlegge arrangementer som bidrar til dette. Det har vært tradisjon for at komiteen avholder minst en studentpolitisk debatt i løpet av semesteret. Komiteen bistår også med utformingen og bestilling av profileringsmateriell for Studentparlamentet. Av andre arrangementer har komiteen vært med å arrangere Studentkamp og Helhus på Kvarteret og bistått Studentparlamentet med synlighet under fadderuken.

 

Det er ønskelig at komiteen består av en representant fra hver liste i parlamentet.

 

Andre utvalg

 

23. Estetisk utvalg (2 representanter og 2 personlige vara)

Universitetets estetiske utvalg har et overordnet ansvar for den utvendige og innvendige kunstneriske utsmykningen ved universitetet; for valg av utsmykning og det totale miljøet rundt hvert enkelt objekt, og for at disse blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. Utvalget kan selv, innenfor sine økonomiske rammer, iverksette tiltak for å ivareta sitt formål.

 

24. Opptakskomiteen for praktisk-pedagogisk utdanning (2 representanter og 2 personlige vara)

Opptakskomiteen har det overordnede ansvaret for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tråd med universitetets regler som regulerer dette.

 

25. Styringsgruppen for miljøledelse  (1 representant og 1 vara)

Styringsgruppen skal se til at planen for ytre miljø og miljøledelse i Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet følges.

 

26. Programkomiteen for Christiekonferansen (1 representant og 1 vara)

Programkomiteen lager programmet for den årlige Christiekonferansen.

 

27. Styringsgruppen for DigUiB (2 representanter og 2 vara) *

Styrer prosjektet for digitale hjelpemidler og støttesystemer ved Universitetet i Bergen. Omfatter Digitale læringsressurser, digital undervisning og digital eksamen. Programmet koordineres av en styringsgruppe som samkjører oppfølgingen av programmets fem prosjekter. 

 

28. Vurderingsnemnd for innstilling til Olsens legat (1 representant)

 

29. Infrastrukturutvalget (3 representanter) *

Utvalget skal sørge for å bedre informasjonsdeling og – flyt, samordning om infrastruktur, og gi anbefalinger og råd til universitetsstyret både om behov, investeringsplaner, etablering, organisering og drift av infrastruktur.

 

30. Arbeidsgruppe for innovasjon og entreprenørskap (1 representant og 1 vara)   

Det overordnede formålet med arbeidsgruppen, er kort fortalt å vurdere hvordan UiB bedre kan legge til rette for innovasjon/entreprenørskap i studiene ved UiB. Arbeidsgruppen består av to representanter fra START UiB, en studentrepresentant, 3 fagansatte som har entreprenørskap som en del av sitt tema, BTO og viserektor for utdanning Oddrun Samdal som leder.

 

31. Råd for samarbeid med arbeidslivet (2 representanter og 2 vara)

Rådetet skal bidra til å utvikle og styrke Universitetet i Bergen sin kontakt og samarbeid med arbeidslivet. For UiB er hensikten å lytte til arbeidslivets behov og forventninger til universitetet, og få råd og innspill til UiBs samarbeid med arbeidslivet. Rådet består av 12 interne og eksterne representanter, og rektor Dag Rune Olsen er rådets leder. 

 

Fond

 

32. Styret for Studentparlamentets fond for studentengasjement av politisk karakter (SP-UiB fondet) (4 representanter og 2 vara)

Fondets formål er å fremme studentengasjement av politisk karakter blant studenter ved Universitetet i Bergen. Fondets styre behandler søknader om midler og forvalter dets kapital i henhold til gjeldende vedtekter. Medlemmene velges for en periode på to år. Vara velges for en periode på ett år.

 

Velferdstinget

 

33. Budsjettkomiteen til Velferdstinget Vest (1 representanter og 1 personlig vara)

Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB,  NHH og BI skal være representert i komitéen. 

 

34. Integreringsprisen til Velferdstinget Vest (1 representanter)

Integreringsprisen er en pris opprettet av Velferdstinget, og er et spleiselag mellom UiB, NHH, HVL og NLA, med det formål å premiere studentorganisasjoner som er gode på å integrere internasjonale studenter. Den totale potten er på kroner 20 000, og kan tildeles en eller flere studentorganisasjoner. Disse er ment å gå til ytterlege integreringstiltak.

 

35. Velferdstinget Vest (10 representanter og 14 vara)

Velferdstinget er en sammenslutning mellom studentdemokratiene på alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet. Formålet med Velferdstinget er å gi studentene i Bergen en felles stemme opp mot studentsamskipnaden og andre aktører i studentvelferdssaker. Det er 28 representanter som tilsammen utgjør Velferdstinget, UiB har 10 av representantene i Velferdstinget. UiB representanter utgår fra SP-UiB, men velges direkte gjennom personvalg hver vår. 

 

* = honorerte verv.
§ = én av plassene i utvalget/komiteen forbeholdes Arbeidsutvalget.