Studentpolitiske lister

 • Valgresultat 2017-2018

  Valgresultat 2017/2018

 • Sosialdemokratisk Liste

  Sosialdemokratisk Liste

 • Venstrealliansen

  Venstrealliansen

 • Realistlista

  Realistlista

 • Liberal Liste

  Liberal Liste

 • Blå Liste

  Blå Liste

 • Det Andre Reelle Alternativ

  Det Andre Reelle Alternativ

 • International Students

  International Students

 

Alle studenter ved Universitetet i Bergen kan danne og være representert på studentpolitiske lister. Listene har ulike politiske platformer og program, både med og uten ideologisk tilhørighet. Oppslutningen ved valg bestemmer hvor mange representanter hver av listene får i parlamentet, 24 av parlamentets 31 seter er reservert til de politiske listene. De fleste listene har representanter i styrer, råd og utvalg ved Universitetet i Bergen. Alle listene er også representert i Velferdstinget i Bergen og Norsk studentorganisasjon gjennom landsmøte

 

Studentpolitiske lister representert i Studentparlamentet 2017/2018

 

 • Sosialdemokratisk Liste
 • Venstrealliansen
 • Realistlista
 • Liberal Liste
 • Blå Liste
 • Det Andre Reelle Alternativ
 • International Students

 

Sosialdemokratisk Liste

Sosialdemokratisk liste er en partipolitisk uavhengig liste i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Listen er sammensatt av medlemmer som i større eller mindre grad identifiserer seg med den sosialdemokratiske ideologien, og flere er støttespillere av Arbeiderpartiet og AUF. Vi er alle engasjerte studenter som ønsker å gjøre en forskjell for å bedre alle sider ved studiehverdagen.


Våre grunnverdier er frihet, likhet og solidaritet. I konteksten av høyere utdanning vil dette si at vi skal jobbe for at alle skal ha reell mulighet til å realisere sitt potensial gjennom utdanningen. Én forutsetning er her å sikre studentenes økonomiske forhold. Gratisprinsippet for utdanning, en styrket finansiering av heltidsstudenten og en mer intensiv bygging av studentboliger er sentrale virkemidler for å oppnå dette.


Å ha en grad fra Universitetet i Bergen skal tyde på kvalitet, og innebære at kandidaten har gode analytiske evner, samt en utviklet kritisk sans. Kvaliteten på studiene og kompetansen i fagmiljøene må holdes oppe, og i en del tilfeller også forbedres.


Sosialdemokratisk liste har jobbet for, og vil fortsette å jobbe for, et levende studentdemokrati der alle studenter blir hørt.


Representanter i Studentparlamentet:

 • Martha Rolland Jacobsen
 • Karina Natalie Harkestad
 • Ivar Fredrik Mølmen
 • Erlend Johan Myrhaug
 • Nikolai Klæboe

 

Venstrealliansen

Venstrealliansen ble startet i 2015, og har samlet venstresiden blant studentene ved UiB. Listen har feminisme og likestilling, studentkultur og tverrfaglighet i utdanningen som sine hovedsaker.


Representanter i Studentparlamentet:

 • Andrea Setio Nilsson
 • Jenny Marie Holm Nygaardsmoen
 • Eira Vilde Martinsen Garrido
 • Varg Lukas Folkman
 • Andreas Sjalg Unneland

 

Realistlista

Realistlista er en studentpolitisk liste grunnlagt av studenter på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2016. Lista ønsker å jobbe for UiB-studenters beste, og stiller uten politiske ideologier. De møter problemstillinger med konstruktivitet og handlingskraft og ønsker å bruke kunnskapen vi har opparbeidet oss igjennom andre verv til å gjøre universitetet til det beste det kan være.


Representanter i Studentparlamentet:

 • Andreas Trohjell
 • Haakon Ludvig Langeland Ervik
 • Tonje Katrine Vaage
 • John Benjamin Lothe

 

Liberal Liste

Liberal Liste er tuftet på et liberalt menneskesyn. For oss er det viktig at universitetet ikke skal være en fabrikk for reproduksjon av kunnskap, men en aktiv og synlig samfunnsaktør som fungerer som premissleverandør for offentlig debatt, skaper ny kunnskap gjennom forskningsarbeid og gir studentene grobunn for personlig utvikling. Vi mener at en utdanning fra UiB skal være et kvalitetsstempel, og vil arbeide for å forbedre utdanningskvaliteten, og at man som student er sikret et godt læringsmiljø med tilgang til gode lesesalsplasser og læringsfasiliteter.


Som liberalere er vi glade i valgfrihet , og det er det vi vil gi deg i utdanningen. Folk er forskjellige, og trenger forskjellige løsninger. Vi mener at bedre tilrettelegging for individuelle løsninger er nøkkelen for at studenter får utnyttet sitt fulle potensial. Vi tror at hver enkelt student har evnen til å skape noe nytt, være kreativ og nysgjerrig, og ikke minst eier en ansvarsfølelse, dersom man tilrettelegger godt og gir dem nok rom for det.


Nettsideliberallistebergen.wordpress.com


Representanter i Studentparlamentet:

 • Victoria Schei
 • Ingrid Bjørge Engeland
 • Tobias Aron Bashevkin
 • Timo Janne Kanehl

 

Blå Liste

Blå liste har et liberalkonservativt grunnsyn. Prinsippet om individuell frihet og likhet ligger i stor grad til grunn for vår politikk. Det innebærer at folk skal ha frihet og mulighet til å ta egne valg, og at de skal behandles mest mulig likt. Dette innebærer også at folk må stå til ansvar for sine valg. Vi motsetter oss paternalisme, altså begrensning av folks valgfrihet av hensyn til dem selv. Vi legger stor vekt på retten til et privatliv. Forskere og studenter skal kunne ytre seg fritt uten å frykte for stilling, verv eller studieplass. Folk skal ha like muligheter til å konkurrere om stillinger verv og studieplasser.


Representanter i Studentparlamentet:

 • Cecilie Arnesen
 • Tobias Jenssen Otterstad

 

Det Andre Reelle Alternativ

Det Andre Reelle Alternativ er en studentpolitisk liste i Studentparlamentet UiB.

 

Det Andre Reelle Alternativ er en studentpolitisk liste som ble dannet for å gi studenter ved UiB et ikke-ideologisk alternativ i Studentparlamentet. DARA gjennomførte sitt første studentvalg i 2017,  der de fikk to representanter inn i Studentparlamentet og ett i Velferdstinget.

 

Vårt hovedmål er å bruke den tiden vi får i studentpolitikken til å gjøre hverdagen bedre for studentene. Lokalt betyr det at utdanningsløpet tilrettelegges så godt som mulig med gode arbeidsplasser/lesesaler, god og forutsigbar informasjon, en digitalisering som sikter på å styrke og effektivisere studentenes studiehverdag og undervisere som behersker de digitale plattformene. I tillegg ønsker vi mer varierte eksamensformer, og at alle studenter skal få automatisk begrunnelse for sine eksamenskarakterer. Sist ønsker vi å jobbe for at det skapes flere og bedre felles møteplasser som skaper enda mer inkluderende sosialt og faglig miljø og forebygger at studenter faller utenfor.


Nasjonalt støtter vi kampen om at studiestøtten heves til 1,5 g. Økonomien utgjør i dag en alt for avgjørende faktor for om studenter klarer å gjennomføre studiene eller ikke. Dersom staten ønsker fulltidsstudenter må de også stille opp.


Representanter i Studentparlamentet: 

 • Truls-Einar Strand Johnsen
 • Magnus Sirnes Hjellum

 

International Students

International Students er en studentpolitisk liste i Studentparlamentet UiB.


Representanter i Studentparlamentet: 

 • Joanah Mamombe