Studentene i Universitetsstyret

Studentene i universitetsstyret er studentenes representanter i UiBs øverste beslutningsorgan. Styret består av rektor, to faste vitenskapelig tilsatte, en teknisk og administrativt tilsatt, en stipendiat, fire eksterne medlemmer samt to studenter, totalt 11 medlemmer. Styrets oppgaver reguleres av Universitets- og høyskoleloven, i sær lovens kap. 9.

 

Styrets oppgaver er blant annet å vedta strategier for utdanning, forskning og annen faglig virksomhet ved universitetet, og ha ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet. Styret har ansvar for at universitetet drives effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt de krav som gis av overordnet myndighet. Universitetsstyret har også ansvar for universitetets økonomiske ressurser, eiendom og interne organisering.

Studentene i styret velges i direkte personvalg hver vår, med alle semesterregistrerte studenter ved UiB som valgkrets og potensielle kandidater. Studentenes oppgave er særlig å gi uttrykk for studentenes syn i saker som er forelagt Universitetsstyret og sørge for at studentenes interesser blir tilstrekkelig ivaretatt, men likevel se dette i sammenheng med universitetet som helhet. Studentparlamentet har ingen myndighet over studentrepresentantene i Universitetsstyret, men de er avhengig av et godt samarbeid med studentdemokratiet for å få gjennomført saker av viktighet for studentene.Studentene i universitetetsstyret for perioden 2016/2017 er Jin Sigve Mæland og Johanne Vaagland

 

Vi har kontorer på Studentsenteret i Etasje 2+ (rett over hovedinngangen), men kan også nås på følgende måte:

Facebook: https://www.facebook.com/uibstyret/
Twitter: @UiBstyret

 

Johanne

E-post: johannevaagland@gmail.com
Telefon: 
Twitter: 

 

Jin

E-post: jin.maeland@gmail.com
Telefon:
Twitter: