Vi trenger DEG!

  • Illustrasjon av studentorganer og studentrepresentasjon ved UiB

Har du lyst å gjøre en viktig jobb for dine medstudenter?

Da er det å være studentrepresentant i et sentralt råd, styre eller utvalg ved Universitetet i Bergen en ypperlig mulighet!

Studentparlamentet oppnevner årlig studentrepresentnater til sentrale råd, styrer og utvalg ved Universitetet i Bergen og det er ledige plasser i en rekke verv. Det er viktig at disse blir fylt opp slik at studentene på Universitetet i Bergen blir representert og deres stemme blir hørt i viktige fora på universitetet. Det å være studentrepresentant gir deg nyttig erfaring som du også kan ta med deg senere i livet. Arbeidsgivere setter også pris på slik erfaring. Deltakelse i Studentparlamentes egne organer gir også fordeler som møtemat, honorar (i utvalge organ) og muligheter for kompetanseheving. 

 

Nedenfor ser du en liste over de styrer, råd og utvalg som mangler representasjon per dags dato. Ta kontakt med Arbeidsutvalget på e-post: au@sp.uib.no hvis du kunne tenke deg å gjøre en innsats for dine medstudenter eller har spørsmål. 

 

Engasjer deg, din innsats teller!

 

Disse råd, utvalg og styrer mangler studenrepresentasjon:

Rådet for førstesemesterstudier

To faste representanter

To vararepresentanter

 

Det sentrale valgstyre

En fast representant 
To vararepresentanter

 

Studentparlamentets kontrollkomité*

En fast medlem 
Tre vararepresentanter

 

Studentenes valgstyre

Fem vararepresentanter

 

Studentparlamentets møteledelse**

En fast medlem

 

Studentparlamentetes semesterstartskomité

Minst to medlemmer

 

Opptakskomiteen for praktisk-pedagogisk utdanning

To faste representanter
To vararepresentanter

 

Studentparlamentets promoteringskomité

En fast medlem

 

Forskningsutvalget

To vararepresentanter

 

Den sentrale klagenemnda***

To personlige vara for Sindre Dueland

 

Skikkethetsnemnda

To vararepresentanter

 

Styret for Universitetsbiblioteket

En vararepresentant

 

Styret for Universitetsmuseet i Bergen

En vararepresentant

 

Styret for Universitetsbiblioteket

En vararepresentant

 

Styret for Senter for kvinne og kjønnsforskning

To personlige vararepresentanter

 

Programstyret for lektorutdanning

To vararepresentanter

 

Landstyre i Norsk studentorganisasjon

Tredjevara for Susann Strømsvåg

 

Redaksjonsrådet for studieinformasjon

To vara

 

Råd for samfunnskontakt

To vararepresentanter


* Kontrollkomiteen honorers med kr. 500 per møte.
** Vervet honoreres med kroner 1000 per møte. 
*** Det gis honorar for hvert møte en deltar på (følger egne satser fra UiB).