Nye tillitsvalgte i råd, styrer og utvalg

  • Nyvalgt arbeidsutvalg

  • Faksimile av studentdemokratiets oppbygging

 

Tradisjonen tro ble det avholdt konstituerende møte i Studentparlamentet i mai. På det konstituerende møte 26. mai i år ble det valgt nye tillitsvalgte til en rekke råd, styrer og utvalg sentralt på UiB, samt en rekke verv i Studentparlamentet

 

I henhold til Universitets- og høyskoleloven skal studentene ha 20% representasjon i alle organer med beslutningsmyndighet over studentene selv. Det er SP-UiB som oppnevner studentrepresentanter til alle de sentrale organene på UiB, foutenom til Universitetetsstyret der representatene er på direkte valg. Studentutvalgene oppnevnder representanter på fakultetsnivå og tilsvarende velger fagutvalg representanter på instituttnivå. I valget av representanter til de sentrale organene har alle studenter ved UiB mulighet til å stille. Det er Studentparlamentets 25 representanter som avgjør hvem som vinner valget til de ulike vervene. De 25 representantene består av 19 listevalgte personer som oppnådde plass ved studentvalget i april 2015, samt totalt seks representanter fra hvert fakultet som velges lokalt på hvert fakultet. Totalt skulle det velges til 34 ulike organer, og til over 143 ulike verv. Alle vervene tiltrer fra 1. juli.

 

Blant vervene som var på valg var blant annet nytt Arbeidsutvalg for Studentparlamentet. Det neste året vil fire nye personer fungere som UiB-studentenes hovedtillitsvalgte og jobbe på fulltid for studentenes interesser. Det nye arbeidsutvalget blir bestående av:

 

Johanne Vaagland
Leder og likestillingsansvarlig

Tord Lauvland Bjørnevik
Nestleder, internasjonalt- og læringsmiljøansvarlig

Jin Sigve Mæland
Fag- og forskningsansvarlig

Ingrid Fjellberg
Miljø-, fakultet- og informasjonsansvarlig

 

Vi vil gratulere alle som har blitt valgt inn og har blitt gitt tilliten til å representere studentene på UiB i ulike sentrale fora det neste året. Du kan se en oversikt over alle som ble valgt inn i de ulike verv her.

 

Siden det skulle velges til veldig mange verv ble ikke alle plassene fylt i første omgang. På de vervene som enda er ledig vil det bli holdt suppleringsvalg på Studentparlamentsmøte 31. august. Mer informasjon om suppleringsvalget vil komme når det nærmer seg.