Blogg: Vår oppsummering av forslaget til statsbudsjett for 2015

 

I går ble regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2015 lagt fram. Samlet sett er dette et statsbudsjett som ikke tar studentene på alvor. Skal man lykkes med å løfte kvaliteten i norsk  høyere utdanning må man satse mer. I tillegg er det svært skuffende at regjeringen legger opp til en ny omkamp i Stortinget om studieavgift ved norske utdanningsinstitusjoner.

Skolepenger for internasjonale studenter

I årets statsbudsjett foreslår regjeringen å innføre skolepenger for internasjonale studenter fra land utenfor EU og EØS, til tross for at et samlet Storting sa nei til dette for under et år siden.

 

Det å innføre skolepenger for studenter utenfor EU og EØS er et angrep på lik rett til utdanning, det rammer studenter fra enkelte deler av verden som nå må begynne å betale skolepenger for å studere hos oss. Det er ikke det vi ønsker. Vi trenger internasjonale studenter i Norge, og vi trenger de beste, ikke de som har mest penger.

 

Økt satsing på forskning

Regjeringen mener selv de har lagd frem en budsjett hvor det satses på forskning og utdanning. Vi kan være enige i at det satses mer på forskning i dette budsjettet, men vi savner en tydelig satsning på utdanning.

 

På forskningssiden har regjeringen blant annet foreslått å øke potten med midler som skal stimulere til norsk deltakelse i EUs rammeprogram Horisont 2020 med 115 millioner. De setter også av 100 millioner til å skape verdensledende forskningsmiljø, hvorav 70 av disse millionene skal brukes til å hente internasjonale toppforskere til Norge. Her er det verdt å nevne at UiB har fått tildelt 13,7 av disse 70 millionene til forskerrekruttering. I tillegg ønsker regjeringen å øke FRIPRO, som er frie forskningsmidler institusjonene kan søke, med 60 millioner kroner. Det kommer også frem at man ønsker å øke midlene som gjennom Norges Forskningsråd er tilgjengelig for investeringer i forskningsinfrastruktur med 100 millioner. Samlet sett mener vi dette er gode tiltak, men vi savner en ennå sterkere satsing på fremragende forskningsmiljøer, i tråd med de målene som skisseres i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

 

På utdanningssiden er det etter vår mening satset for lite. Det er studentene som skal bli morgendagens forskere. Et av få lyspunkt er imidlertid at det bevilges 4 millioner mer til sentrene for fremragende utdanning, men i et busjett som sies å skulle styrke høyere utdanning er dette absolutt ikke godt nok.

 

Ingen bevilgninger til ferdigstilling av museumsprosjektet

Vi er svært skuffet over at det ikke kommer bevilgninger til del to av rehabliteringen ved Universitetsmuseumet i Bergen. Dette fører til at gjenåpningen er utsatt på ubestemt tid og det vil sannsynligvis gå mange år før museumet igjen kan åpnes for studenter og resten av byen.

 

Ingen bedring i studentøkonomien
Regjeringen legger opp til en økning i studiestøtte på 3,1 %, eller omtrent 300 kr i måneden. Justert for inflasjon som ligger på omtrent 2 %, er reel økning bare på omtrent 1 %. Tar en i betrakning at boligkostnadene har økt mer enn reell inflasjon, og som samtidig er studentenes største utgiftspost, er det regjeringen kaller et løft i realiteten bare en opprettholdelse av dagens studiestøtte. Vår mening er at studiestøtten i utgangspunktet er alt for lav, statsbudsjettet er altså langt unna å realisere fulltidsstudenten. Det å muliggjøre fulltidsstudenten er essensielt for å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning. Vi etterlyser derfor enn reell bedring i studentøkonomien i revidert budsjett. 


Videre argumenterer regjeringen for at en økning i frikortgrensen vil bedre studentøkonomien. Vi kan ikke se at dette er annet en et incititv for at studenter skal  jobbe mer og dermed studere mindre. Dette er en satsing i feil retning og vil kunne gå utover studiekvaliteten.

1500 studentboliger

Det er positivt at regjeringen bevilger penger til 1500 studentboliger i neste års budsjett. Regjeringen skal ha honør for at satsingen på studenboliger overgår bevilgningene fra tidligere år. Samtidig må det påpekes at #studentkravet til Norsk studentorganisasjon er 3000 studentboliger årlig. Dette er kravet en må ha for å opprettholde levevilkårene til studentene og dermed også kvaliteten i utdanningen. Vi kan derfor bare si oss halveis fornøyd med regjeringens satsing på studentboliger. Hvor mange av boligene som eventuelt vil tilfalle Bergen er fremdeles uklart.

 

Budsjetthilsen fra, Tommy, Susann, Magnus og Johanne.